KOMMANDE EVENT:
SVENSKA PROFFS:
UCI Women´s Team:

Damer i
utländska lag:


Emilia Fahlin
Emma Johansson
Sara Mustonen Lichan
Alexandra Nessmar
Hanna Nilsson
Sara Penton
UCI WorldTeam:
Tobias Ludvigsson
UCI ProContinental:
UCI Continental:

Team TreBerg-Bianchi

Ludvig Bengtsson
Marcus Fåglum-Karlsson
Niklas Gustavsson
Pontus Kastemyr
Richard Larsen
Isac Lundgren
Kim Magnusson
Erik Sandersson
Alexander Wetterhall


Herrar i
utländska lag:


Hampus Anderberg
Filip Bengtsson
Lucas Eriksson
Gustav Höög
Philip Lindau
Fredrik Ludvigsson
Jesper Olsson

UCI MTB:

Serneke-Allebike
MTB Team

Emil Lindgren
Michael Olsson
Dennis Wahlqvist


Svenskar i utländska UCI-team

Alexandra Engen
Sven Kilander
Jenny Rissveds
Blandat

SCF styrelseledamot säger: Nu får det vara nog!

Tony Pölder har lagt massor av arbetstimmar i förbundsstyrelsen de senaste åren. Nu tycker han att situationen är ohållbar. - Anders Karlsson skulle fått sparken för länge sedan om han varit VD i ett privat bolag, konstaterar han i en intervju med Cyclesport.se 

2013-03-05/JöNKöPING
- Jag har suttit i Svenska Cykelförbundets styrelse i fyra år. Det sista året har präglats av pajkastning, ryktesspridning och svartmålningar, berättar styrelseledamot Tony Pölder i en intervju idag. Det är den senaste tidens utspel från förbundets anställda chefer, generalsekreterare Anders Karlsson och sportchefen Madeleine Lindberg-Wall som fått honom och resten av styrelsen att öppna upp och förklara hur situationen varit och vad som just nu händer i cykelsportens centrala organisation.

- Vi har tyvärr fått se två chefer på förbundet som offentligt svartmålat styrelsens arbete gentemot förbundets medlemmar, cyklister, ideellt arbetande funktionärer och sponsorer. Jag känner att jag måste verkligen sätta ner foten, säga stopp och berätta hur det verkligen ser ut, vad som har hänt och vad som just nu sker, förklarar Pölder.

Det har varit ett år med mycket på agendan för styrelsen i Svenska Cykelförbundet. Efter att Projekt Svensk Cykel avslutades 2010 så fattades ett beslut av ladets klubbar om att förändringsarbetet skulle inledas efter förbundsmötet 2011. Trots beslutet så följde ett år av stiltje och vid senaste förbundsmötet sa cykelsverige ifrån och en ny ordförande valdes att leda det omfattande arbetet.

Förbundsmötet beslutade om förändringar redan 2011
Projekt Svensk Cykel fastlade en kurs som bland annat satte sportliga och organisationsmässiga målsättningar. Organisatoriskt så beslutades ganska omfattande förändringar i strukturen kring hur förbundet skall jobba för att skapa tillväxt i varje gren. Ett av de stora målen är att ha OS-deltagare inom alla grenar till Rio 2016, ett mål som även sätter tidsramen för när allting måste fungera och när målet skall vara uppfyllt. I mångt och mycket så innebär det stora förändringar och där med påverkan för många personers sätt att arbeta. Oväntat nog så är det från sportens centrala kansli, SCF’s egna anställda som mycket av förändringsmotståndet kommit, trots att det handlar om personer som varit med om att sätta målen inom Projekt Svensk Cykel.

Förbundsstyrelsen har varit försiktiga i sina kommentarer kring det pågående arbetet. Tony Pölder står bakom styrelsens linje:

- Vi i styrelsen anser att vi hela tiden har agerat lojalt mot cykelsporten med sportens bäst för ögonen med de mål som förbundsmötet beslutat att vi skall jobba mot.

Hur mycket får man ljuga i media och komma undan med det?
Samma återhållsamhet av kritik som styrelsen haft har inte SCF-personalen visat i det offentliga rummet. Uttalanden från bl.a. avgående sportchefen fick styrelsen att skicka ut en skrivelse med förklaringar på en del av vad som stört arbetet under året. Tony anser själv att personalen gått över gränsen i sitt sätt att framföra kritik via bl.a. onlinemedia:

- Hur mycket får man ljuga i media och komma undan med det? är en fråga som han ställer sig efter att gått igenom en del av de uttalanden som florerat. Utan att gå in i detalj så menar han att ett stort arbetat som gjorts av hundratals människor runt om i Cykelsverige är på väg att undermineras av medial svartmålning.

- Vår verksamhetschefs agerande (läs generalsekreterare Anders Karlsson red. not.) de sista månaderna har verkligen inte gynnat SCF, han tänker inte en sekund på Svensk Cykels bästa för tillfället. Tony förklarar vidare:

- Styrelsen har jobbat efter sitt uppdrag och det som bestämdes i Projekt Svensk Cykel bestämde. Dessutom det som utstakades av förra årets förbundsmöte, dvs. en genomgång av ”hur vi jobbar” inom SCF. Vi har gått igenom organisationen, tagit hjälp av experter som gett sina utlåtanden på hur de tycker att SCF skall skötas för att fungera. Utifrån detta har vi beslutat och genomfört strukturförändringar under senhösten och vintern.

Ett SCF-kansli som inte fungerat fullt ut...
Det har framförts och på andra sätt påpekats kritik kring hur cykelförbundets dagliga arbete fungerat de senaste åren. Det är insamlandet av olika kritiska åsikter som tillsammans med analyser av experter i organisationsarbete samt ett tidskrävande och intensivt, envist jobb av tidigare ordförande Jahn Ekman som gav en sammanställning kring viktiga åtgärdspunkter för den nära framtiden. Under sensommaren och hösten så fanns en klar bild över viktiga åtgärdspunkter. Vid strategimötet i september fanns både generalsekreteraren och styrelsen med och lade an den nya kursen i förändringsarbetet.

Den 13:e december så fattades det slutgiltiga beslutet om den nya organisationsstrukturen. Tre månader efter strategimötet och nio månader efter att nya styrelsen tog vid, ett år och nio månader efter förbundsmötet beslutade om införandet av Projekt Svensk Cykels målsättningar. När beslutet fattades fanns inga analyser presenterade av verksamhetschefen som pekade ut specifika problemområden eller en annan arbetstakt än den som nu beslutats om. Tony Pölder fortsätter:

- Vi har lagt fram en ny organisationsplan och ”placerat den rätt i knät” för den styrelsen som blir vald på lördag. Fokus ligger på fyra viktiga ben i verksamheten; Arrangemang, Föreningar, Ungdom och Elit-landslag. Det är dessa fyra ben som förbundet skall jobba med, nu och i framtiden. Vad varje del innebär finns presenterat i media sedan tidigare (#referens). Idag finns det problem inom samtliga områden och det finns många som känner sig dåligt prioriterade. Vi har arrangörer som behöver stöd, föreningar som behöver hjälp både till utveckling och för undvika tillbakagång, vi har ett svagt stöd för våra ungdomar från centralt håll.


Arbetet med ungdomar och rekrytering prioriteras tydligare i den beslutade organisationsstrukturen


En av de viktiga åtgärderna som redan är beslutad är att anställa en föreningsutvecklare på heltid, en person som skall börja jobba med de tre ben som finns vid sidan av elit- och landslagsarbetet. Tony förklarar det som att grunden för svensk cykelsport, föreningar, ungdomar och arrangemang är det som tillsammans skapar förutsättningar för att utveckla elitcyklister och därmed grunden till den landslagsverksamhet som bedrivs.

- En heltidstjänst är för i längden för lite, men man måste börja någonstans för att kunna se vilka specifika insatser som behövs för att kunna fatta rätt beslut i nästa skede, förklarar Tony.

Trots att stora resurser kommer att läggas på ett bredare arbete ute i landet så är det andra saker som fokuserats på i den media. En uppfattning om att svenska cykelförbundet lagt ner elitverksamheten inför 2013 har spridits genom olika uttalanden, trots att denna verksamhet både budget- och organisationsmässigt är en grundbult i vad förbundet arbetar med.

Cykelförbundet är mer än landslaget på landsväg
- Tittar man på de skriverier och uttalandet som gjorts i vissa mediakanaler så kan man ju tro att SCF bara består av elitklass på landsväg. SCF´s verksamhet är ju mycket mycket mer. Man måste se till helheten, alla fyra ben. Vi har även bestämt att vi skall göra mer för våra motionärer och veteraner än vad vi gjort de sista åren. Vi har nu tillsatt en grengrupp nu för ungdom och vi har även kontakt med motions Sverige för att få till en motionskommitté.

Pölder är besviken på den utveckling som varit tillsammans med sportchefen Madeleine Lindberg-Wall. Sportchefsrollen får en större betydelse i den nya organisationsstrukturen och fram till nyligen så var arbetet helt inriktat på att nuvarande sportchef skulle fortsätta även framledes. Inledningsvis så hade han mycket stort förtroende för henne men händelser de senaste månaderna har gjort att han tvekar kring om hon fullt ut kunnat axla chefsjobbet i den nya organisationen.

- Det är ett spännande jobb med hög lön, det är krävande och det tar sin tid. Jag är idag inte helt säker på att hon var rätt person för jobbet.

5 miljoner back i budget
Budgeten för det kommande verksamhetsåret har, som vi berättat om tidigare varit en stötesten mellan verksamhetscheferna, dvs. generalsekreteraren och sportchefen, och styrelsen som skall fatta beslut. Den första budget som presenterades för styrelsen hade ett årsresultat där det fattades ca fem miljoner kronor. Elitverksamheten gavs då ungefär sju och en halv miljon kronor medan övrig verksamhet delade på resterande av knappt trettonmiljoner kronor. Tony påpekar dessutom att de löner som är behäftade med elitverksamheten inte finns upptagna i elitbudgeten och att den verkliga siffran således ger ytterligare större del av kakan till sportchefens verksamhetsområde.

- Styrelsen har fått jobba med budgeten och det är inte styrelsen som skall göra verksamhetens budget. VD, eller som i vårt fall generalsekreteraren skall tillsammans med sina underordnade chefer göra en budget som går ihop och når de målsättningar som ägarna, i vårt fall Sveriges cykelklubbar genom förbundsmötet, satt för verksamheten. Styrelsen skall utefter det material som presenteras ta beslut om budgeten är godkänd eller om den skall lämnas tillbaka för att göras bättre. Alla förstår att vi inte kan acceptera en budget som ger dryga fem miljoner i förlust.

Tjänsterna för två av landslagets förbundskaptener har försvunnit inför 2013. Glenn Magnusson och Fredrik Ericsson som haft hand om herrar landsväg respektive MTB jobbar inte längre kvar. Det kan ses som en av effekterna för att få budgeten att gå ihop, menar Tony.

- Varken Fredrik eller Glenn sparkades på grund av att dom gjort ett dåligt jobb. Fredrik sa upp sig och Glenn hade ett avtal som gick ut vid årsskiftet. Vi hade en budget med fem miljoner minus och valde att inte förlänga något avtal. Så fungerar det i organisationer som inte får ihop sin ekonomi, då får man se över kostnadsbilden. Att Magnusson gjort olika utspel i media kring sitt avtal är något som helt och hållet får stå för honom själv.

Oförändrad budget för landslaget
Det finns idag en rädsla för att landslagsverksamheten inte kommer att ha samma resurser som tidigare år, eller att det skulle innebära en total avsaknad av landslagssatsning under det här året. Det är uppgifter som Tony helt tillbakavisar. Han beskriver istället att landslagsverksamheten har budgeterats 5,2 miljoner kronor, samma summa som man hade i budget inför fjolåret. En viss omstrukturering av resurserna har ändå gjorts.

- Vi har två löner som försvinner, heltid för landsvägsherrarna och en halvtid för MTB. Vi har satt fokus på yngre cyklister, dvs junior och U23, vilket innebär billigare landslagsuppdrag. Vi har sett att det under tidigare år funnits vissa uppdrag som varit mycket kostsamma, bland annat genom väldigt höga resekostnader. Det går att göra landslagsuppdrag betydligt billigare än vad som varit tidigare år. Kort sagt vi planerar för mer tävling och mindre kringkostnader för landslaget.


Landslagsverksamheten får bibehållen budget men omfördelade resurser


Cykelintresserad som förälder
Med en egen karriär inom skidor och curling så har cykelintresset vuxit fram under tiden som förälder. För fyra-fem år sedan började han att engagera sig tillsammans med andra föräldrar i juniorlaget som fanns i Team CykelCity.se. Att finnas med som sponsor och som hjälpande förälder i Team CykelCity.se och det arvtagande continentalteamet People4you-Unaas Cycling pb Bliz har visat sig bli en het potatis för Pölder. Vissa menar att han genom sin plats i styrelsen försöker styra förbundets resurser och landslagets tävlingsprogram på ett sätt som gynnar laget på förbundets bekostnad.

- Jag småler åt detta, förklarar den luttrade entreprenören. – Det är mina ”fiender” som säger så, berättar han. – Jag skötte juniorlaget förrut. Jag har aldrig haft någon annan funktion i elitlaget mer än att jag köpt och betalat pengar för reklamplats på tävlingsdräkten samt att min son cyklar i laget. Jag är med och hjälper till när jag är på plats för min sons skull, precis som många andra föräldrar till cyklister på olika nivåer i landet.

- Jag har en egen firma inom längdskidåkning som är tämligen framgångsrik och jag lägger ett antal hundratusen varje år i reklampengar i sporter som jag vill synas i eller hjälpa fram. Jag sponsrar cykling via det svenska proffslaget, även SCF har fått pengar av mig, jag syns även i curling, löpning, rullskidor m.fl.

- Continentalteamet är ju redan framgångsrikt igång med tävlingsverksamheten på egna pengar, ler Tony.

Landslag utan förbundskapten
Hur kan ett landslag fungera utan förbundskaptener? Kan man fråga sig idag. Att det inte finns pengar till löner är i sig ett problem, men att det inte finns någon som leder och samordnar verksamheten är ju en annan sida av myntet. Omfördelade resurser är en av förklaringarna, Tony fortsätter:

- Under fjolåret så gjorde förbundskaptenerna mycket mer än att bara sköta det sportsliga, framförallt på landsvägssidan. Tvätt av kläder, bilar, resebokningar, materialhantering fanns med bland det som ett par av förbundets bäst betalda resurser utnyttjades till, skall verkligen en sportchef syssla med dessa uppgifter? Vi har valt att engagera andra som gör uppgifter som inte kräver an förbundskaptens kvalifikationer. Det är viktigt att den som arbetar med det sportsliga kan jobba med cyklister för att nå bra utveckling och bra resultat. 2013 blir ett testår där vi genom en tightare budget kan fördela ut pengar till varje gren, vi har ju faktiskt fler grenar än landsväg att ta hand om.

För några dagar sedan offentliggjordes att Mattias Reck anställts för att vara sportslig ledare för landsvägsherrarna. Det blev styrelsen som fick fatta det beslutet förklarar Tony. Sportchefen ville inte backa från kravet att ha heltidsanställda tränare även om det inte fanns några pengar att betala dessa med. Återigen är han besviken över att sportchefen inte tog det ansvar som befattningen kräver.

- Vi har anställt Reck ”på typ halvtid” fram till och med VM i september. Vi är säkra på att han kommer att göra ett fantastiskt jobb med de resurser som finns. Efter detta så får man utvärdera det som varit och se hur framtiden kan komma att se ut.

Det är fortfarande en del som hänger i luften kring landslagsverksamheten. MTB och övriga grenar har fortfarande inga tillsatta sportsliga ledare och Pölder menar också att man ännu inte förklarat ersättningsnivåerna för dessa uppdrag. Frågan kvarstår även kring hur Mattias Reck skall kunna få fart på landsvägslandslaget med små medel?

- Återigen, det är inte färre pengar i år, det är samma summa till landslagsuppdrag som ifjol. Smartare planering runt etapploppet för att få ut mer av varje krona är receptet, det går, och jag vet att Reck fixar det. Ge honom en fair chans så skall ni få se på attan!

Sportchefen lägger landslagsprogrammet - ingen annan
En annan snackis ute bland cyklisterna är Europamästerskapen. EM är helt dedikerat till de yngre cyklisterna. Det är juniorer och U23-åkare som tävlar, precis den målgrupp som den nya organisationsplanen säger sig vilja satsa allra mest på. Sverige har haft fina framgångar på EM genom åren. Christian Bertilsson var fyra ifjol och Emilia Fahlin har funnits på pallen flera gånger. Tony förklarar hur just EM kommit att bli ett hett ämne i debatten.

- Vår sportchef har gått ut offentligt och berättat att styrelsen bestämt att vi inte skall köra EM. För mig och andra inblandade har hon både muntligen och via mail förklarat att hon ”väljer bort EM”. Istället vill hon lägga pengar på anställningar av förbundskaptener. Återigen så handlar det om att hon inte förstår det allvarliga i situationen med en budget som visar fem miljoner med röda siffror. Det är inte leksakspengar som vi har inom SCF, det är kronor och ören som skall få verksamheten att som sämst visa plus minus noll, suckar Tony. – Vi har fått ett excelark av sportchefen med tävlingsprogrammet. Där har hon själv prioriterat bort europamästerskapen på landsväg. Det finns skriftligen dokumenterat och vi är flera som funnits med på möten där hon redogjort för detta val.

Själv lägger Tony inte så stor vikt vid EM som betydelsefull tävling för att nå de sportsliga mål som finns iochmed OS långsiktigt och VM varje år. ”Överreklamerat och bortglömt mästerskap mitt i juni” är den spontana kommentaren samtidigt som han åter understryker att det inte är styrelsen som beslutar om tävlingsprogrammet. - Det finns flera länder som väljer bort EM och jag vet att det pågår diskussioner kring omprioriteringar i vårt landslagsprogram. Det är sportchefen som inom sin budget planerar tävlingsprogrammet utifrån sin expertis oavsett vad som sagts i media.

Nations Cup är landslagets tävlingar för U23 och juniorer
- Det är viktigt att viktigt att låta U23-cyklisterna kör landslagstävlingarna Nations Cup för att samla UCI-poäng, det är viktigt att landslaget representeras i landslagskläder och inget annat, förklarar Pölder med bakgrund till att det de senaste åren varit vanligt att den svenska representationen dessa tävlingar hanterats av svenska team.

I fjol stod Team CykelCity.se för kostnader och alla resurser som krävdes för att köra flera av vårens NC-tävlingar samtidigt som det resebidrag som skickas till förbundet från en del av arrangörerna landade som en pluspost i förbundets kassa utan någon motsvarande kostnad för tävlingen. I ett fall skickade SCF inte ens med hela landslagsdräkten till laget som representerade. Cyklisterna tvingades ta sina egna cykelbyxor och inför prisutdelningen fanns inga svenska överdragsjackor i det kalla vädret. Lagledaren på plats tackades för sin insats genom en anmälan till SCF´s disciplinnämnd för att ha låtit cyklisten ta på sig en annan jacka istället för att frysa.

Rykten om att Team People4you-unaas Cycling pb Bliz skall ensam få ta hand om all nationscup-representation den här säsongen är inget annat än rykten menar Tony.

- Nations Cup är världscupen för U23, där skall dom sex bäst passande cyklisterna köra. Nations Cup representeraas av landslaget och det blir Reck som kommer att ta ut laget. Det är inga proffsteam som får delta så alla andra uppgifter är rena gissningar utan kunskap om de verkliga förhållandena.


Jahn Ekman valdes till ordförande för ett år sedan. Det är tack vare honom och hans envisa arbete som Projekt Svensk Cykel inte bara blivit en skrivbordsprodukt, beskriver Tony Pölder.


Inget förtroende för generalsekreteraren
Det finns ett kyligt förhållande mellan Tony och generalsekreterare Anders Karlsson. Att Tonys förtroende för kansliets högste tjänsteman är förbrukat för länge sedan går inte att ta miste på. Helst skulle han vilja se en mer kompetent chef för verksamheten. Förtroendet har inte heller stärkts av ett par nyligen publicerade artiklar i vilka Karlsson verkar försöka få draghjälp av några av sportens viktigaste sponsorer för att minska förtroendet för sittande styrelse.

- Det är en tråkig situation vi har hamnat i. Vi har sett att sponsorer öppet varit kritiska till verksamheten och hur landslagsprogrammet ser ut. Jag vet att vår gs varit med och eldat på den debatten på ett sätt som är negativt för sporten. Anders gör det inte lätt för styrelsen att arbete. Ett bra exempel är då våra sponsorer ville se en handlingsplan. Anders vägrade att skriva en sådan. I styrelsen betraktas det tyvärr arbetsvägran. Återigen… styrelsen ska inte vara operativ i den dagliga verksamheten.

Tony pekar likaledes på att förbundets chefer inte på ett tillfredsställande sätt lyckats förklarar sina prioriteringar för huvudsponsorn Posten. Frågeställningar från en av Postens representanter har publicerats och med det framgår det klart att varken generalsekreteraren eller sportchefen kunnat ta det ansvar som krävs i dialogen med sponsorerna för att båda parter skall vara nöjda med det planerade operativa arbetet.

Anders Karlsson är en bromskloss
- Anders har varit en bromskloss i organisationen, säger Pölder som svar på frågan kring hur han uppfattat gs arbetsinsats de senaste månaderna. – Han är vår verksamhetschef, men det har varit mycket strul i det jobb han presterat det senaste året.

På frågan om vad som i detalj varit de stora stötestenarna så vill inte Tony beskriva ytterligare med hänvisning till sekretess. Känt sedan tidigare är dock att det varit stora problem med eftersläpningar förbundets bokföringsarbete, budgetprocessen, mötesrepresentation och ledigheter som gs valt att lägga under tidpunkter då han behövts som mest på jobbet.

Generalsekreteraren skippar förbundsmötet
I dagarna blev det även känt att generalsekreteraren inte kommer att närvara på förbundsmötet. Det innebär att han hoppar över det möte i vilket man beslutar om vilken verksamhet som skall bedrivas i den organisation för vilken han själv är chef. Karlsson kommer således att missa de debatter som kommer att ligga bakom olika beslut och formuleringar kring hur verksamheten skall inriktas samt vilka personer som väljs att politiskt representera på olika förtroendeposter under den närmaste tiden.

I en nyligen publicerad intervju på nättidningen Velo.se framstår det som att Karlsson uppfattat starten på det förändringsarbetet som kommit med Projekt Svensk Cykel som en plötslig och negativ förändring som en effekt av att förbundsmötet valde Jahn Ekman till ordförande för ett år sedan. Tony skakar på huvudet och konstaterar bekymrat att Anders inte borde ha den befattning som han har idag.

Generalsekreteraren har haft en mycket förmånlig anställning i vilken han inte ens behövt vara på det kontor som han är tillsatt som chef över. 80% av sin arbetstid har han tidigare kunnat förlägga till bostaden. Det är nu tre månader sedan styrelsen meddelade honom att distansarbetsavtalet är uppsagt. Sedan i fredags är all arbetstid förlagd till SCF-kansliets lokaler på Östermalm i Stockholm.

- Vi vill ha en verksamhetschef som sköter det dagliga arbetet korrekt och närvarande på jobbet med sin personal.

En kamp mellan avlönade och ideella krafter
Pölder och styrelsekollegorna har ett tufft år bakom sig. Det har varit ett år där gs och de förtroendevalda haft helt olika syn på vilket arbete som är viktigt för att föra Svenska Cykelförbundets verksamhet framåt. Ytterligare ett exempel på motsättningarna är turerna kring mötesnärvaro. Styrelsen har under året valt att lägga ett par möten i Göteborg. Anledningen har varit att flertalet styrelsemedlemmar bor i den regionen och att det är svårt för gratisarbetande ideella krafter att vara borta den tid det krävs för att ta sig till Stockholm inför varje möte. Ett sådant möte var verksamhetsårets viktigaste styrelsemöte, det möte där riktlinjerna för många års verksamhet skulle klubbas.

- Nar vi skulle besluta om inriktningen ”Svensk Cykel - Världens bästa 2020” så valde gs att inte komma, han tycket det var onödigt att åka till Göteborg, det var för långt. Han har bra betalt per månad och vi i styrelsen som jobbar gratis för förbundet åkte dit, konstaterar Tony.

Det är inte styrelsen som skall göra jobbet - bara fatta beslut i linje med förbundsmötet
- SCF måste fungera som ett vanligt företag, en styrelse som inte är operativ, precis som det är beslutat inom SCF, och där avlönade ledande tjänstemän/kvinnor som leder den dagliga verksamheten. All drift skall ansvaras för av en VD, i SCF heter befattningen generalsekreterar. Gs har som ansvar att allt ska fungera; ekonomi, budget, personal, tävlingsverksamhet m.m. m.m. Gs är styrelsens operativa hand som verkställer den dagliga driften.

- Det som har hänt skall egentligen leda till omedelbar uppsägning av GS och hans tjänst. Den eventuella merkostnad som vi utsätts för i Svensk cykel - är en bråkdel av den skada vår GS redan orsakat, och kommer att orsaka, för verksamheten under våren. Om detta hade varit i ett företag där VD går tvärsemot sin styrelse och inte genomför de arbetsuppgifter som tillhör befattningen så hade den personen varit uppsagd för länge sedan.

Inga tusenlappar till ordföranden för nytt IT-projekt
Under året har ett arbete med olika informationskanaler startats. Det skedde på initiativ av en tidigare föreningsordförande från Göteborg. SCF´s representanter som tillsammans med representanter för flera olika cykelmedia var inbjudna på mötet gillade de tankar som framfördes. Styrelsen avsatte pengar för en förstudie kring ett projekt som bl.a. skall öka tillgängligheten till förbundet via Internet. Förstudien leddes på konsultbasis av nuvarande ordförande Lotta Jegenstams företag Ruby Tuesday. Uppdraget har orsakt onödig ryktesspridning anser Tony Pölder.

- Det har förekommit uppgifter om att Lotta skall få 250.000 kr för att ta hand om en eventuell ny hemsida för SCF. Det finns ingen sanning i detta, Lotta skall absolut inte jobba med detta, ler Tony och konstaterar att det florerar mycket rykten kring SCF för närvarande.

Efter ett långt möte ber vi Tony att summera året som varit inför lördagens förbundsmöte:
- Styrelsen har gjort sitt jobb!
- Vi har lagt fram en ny organisationsplan som vi verkligen tror på, den kommer att gynna Svensk Cykel och dess sponsorer.
- Det är viktigt att enas kring sporten nu.
- Jag hoppas verkligen den nya styrelsen fortsätter framåt. Jag är nominerad för ytterligare ett år men jag lägger noll prestige över att vara kvar. Jag vet jag skulle behövas ett år till men som sagt, det finns mycket annat spännande att lägga tid på och vill inte Cykelsverige ha mig kvar så är jag ”fine with that”, avslutar den karaktäristiske sportnörden från Småland.

KOMMENTERA GÄRNA (inloggning via Facebook):


Leif Karlsson tar över som generalsekreterare i SCF
2017-08-31 ::: PRESSMEDELANDE: Leif Karlsson har utsetts till ny Generalsekreterare för Svenska Cykelförbundet. Leif, som sedan 2016 &aum...
...klicka för att läsa hela artikeln
Seger i Finland, VM-biljett och säsongens hårdast lopp
2016-08-29 ::: PRESSMEDDELANDE: Det svenska Continentalteamet Bliz-Merida Pro Cycling fortsätter att skörda framgångar. Senast i s...
...klicka för att läsa hela artikeln
Besviken Emma Johansson 24:a i Holland
2016-03-12 ::: PRESSMEDDELANDE: WiggleHigh5 med Emma Johansson i laget var inte med när tåget gick i nederländska Ronde van Drenthe...
...klicka för att läsa hela artikeln
Tre Berg tog hem årets första UCI-poäng i Taiwan
2016-03-11 ::: Den avslutande etappen av Tour of Taiwan blev en tuff tillställning där de unga åkarna i Treberg-Bianchi körde snabbast...
...klicka för att läsa hela artikeln


Stark start för Wetterhall och Team TreBerg-Bianchi
2016-03-06 ::: Team TreBerg-Bianchi, ett av Sveriges två professionella team, inledde ida...
Emma Johansson trea i första WorldTour-loppet för damer
2016-03-05 ::: PRESSMEDDELANDE: Emma Johansson fick en drömstart i damcykelns nya ...
Dansk tempomästarinna värvas till Team Crescent D.A.R.E
2016-02-24 ::: När alla pusslbitar var på plats blev det klart att det svenska damel...
Merida ger 1% av omsättningen tillbaka till Svensk Cykelsport
2016-02-09 ::: Cykelmärket Merida är en stor sponsor inom cykelsporten, både gl...
Missnöjd Emma långt efter i Qatar Ladies Tour
2016-02-05 ::: PRESSMEDDELANDE: Nästan fem minuter efter segraren och en 34:e plat...
Svenskorna tappade stort andra dagen i Tour of Qatar
2016-02-03 ::: Det blev ingen ny topp-10-placering för någon av de tre svenskor som ...
Valberedningen förslår ny ordförande för SCF
2016-02-01 ::: Idag kom då listan med de namn som valberedningen förslår inf&o...
Två dagar kvar för Tobias Ludvigsson i Tour Down Under
2016-01-22 ::: Tobias Ludvigsson (Giant-Alpecin) ligger bra med i sammandraget inför de tv...
Team Tre Berg-Bianchi inleder säsongen i Taiwan
2016-01-22 ::: Idag presenterade det svenska continentalteamet Tre Berg-Bianchi sin nya tä...
Topp-10 sammanlagt för Ludvigsson i Tour Down Under
2016-01-20 ::: Efter två körda etapper av australiensiska Tour Down Under är sv...


2016-01-18
Två platser för Sverige till herrarnas OS-linjelopp

2016-01-16
Bra genomkörare för Ludvigsson i säsongspremiären

2016-01-15
Fahlin avancerade en plats sammanlagt sista dagen i San Luis

2016-01-15
SM-banan på landsväg presenteras i ny video

2016-01-14
Emilia Fahlin bra till sammanlagt inför sista dagen i Argentina

2016-01-14
Ny topp-10 för Fahlin på tempoetappen i Tour de San Luis

2016-01-11
Fahlin 4:a på andra etappen av Tour de San Luis

2016-01-09
Emilia Fahlin säsongsstartade först av svenskarna

2016-01-04
Så här blir SWE Cup 2016 för landsvägscyklisterna

Topp-10 för Mustonen-Lichan i säsongsstartenTeam Crescent presenterar ytterligare ett nyförvärv
Mölndals CK damelit satsar mot 2016 med sex åkareTeam Crescent DARE med fyra nya åkare 2016
Emma Johansson utnämnd till Årets PostryttareEmil Lindgren blev årets Postryttare
10 bilder från första förmiddagen på Sweden Bike Expo 2014Svenska Cykelförbundets årliga förbundsmöte valde ny styrelse
Valberedningens nomineringar klara inför förbundsmötetJohansson och Löfkvist utsågs till Årets Postcyklister
Nordens största cykelmässa - Sweden Bike Expo öppnar idagSex cyklister nominerade till "Årets Postcyklist"
Cykelförbundets nya generalsekreterare presenteradesPat McQuaid röstades bort som UCI-president
Jonas Ljungblad blir ny sportchef inom Svenska CykelförbundetVårgårda CK besökte UCI´s framtidskonferens i Milano
Förbundsmötet valde Yvonne Mattsson till ny ordförande13:e månadslön till Karlsson har beviljats tidigare även av Mattsson

Bauhaus sätter stor press på svenska cykelklubbar inför förbundsmötetHansson publicerade fel namn för vem som beviljade Karlssons extralön
Det utbetalades en 13:e månadslön till Karlsson från SCFs kassaYvonne Mattsson blir en av UECs delegater till UCI-kongressen
SCF´s styrelse avslöjar stora brister i generalsekreterarens arbeteMadeleine Lindberg Wall slutar sin tjänst som sportchef inom SCF
Valberedningen föreslår Åke Hansson som ny ordförande i SCFVad är lögn och vad är sanning i Glenn Magnussons uttalanden?
Yvonne Mattsson vill åter bli styrelseordförande i CykelförbundetSkånes ordförande vill stilla stormen kring SCF: Enighet ger styrka
Eva-Lena Albihn lämnar posten som styrelseordförande i SCFCykelåret 2012 med 20 bilder från Cyclesport.se
Marknadsdomstolen öppnar upp för flera förbund inom samma idrottSvenska Cykelförbundet söker ny ordförande och flera ledamöter
Generalsekreteraren i SCF varnas skriftligen för arbetsvägranGeneralsekreterare Anders Karlsson vägrade delta i styrelsemötet
Svenska Cykelförbundet offentliggör nya organisationenLjus framtid för Svensk Cykel i den nya strategin för SCF

Svenska Cykelförbundets ordförande Jahn Ekman avgår efter hälsoproblemTvå ledamöter lämnar SCF´s styrelse
Insändare från Fredrik Lindström: Vart är svensk cykel på väg?Klart med ny organsitationsstruktur med utvecklingsfokus för SCF
SCF´s sponsorer vill fortsätta utveckla cykelsportenBesök Cykelgymnasiet i Skara - Öppet hus den 28:e november
Första Sweden Bike Expo blev en succéLIVE! Sweden Bike Awards med Årets Postcyklist
Succéöppning för första Sweden Bike ExpoScandinavian Outdoor Games 2013 samlar eliten inom cykel
Här är nomineringarna till Sweden Bike Awards Nu har Svenska Sportmässan 2012 öppnat
´Postryttaren´ är tillbaka - delas ut på Sweden Bike AwardsHans Falk blir Norges nya förbundskapten
Mattias Reck berättar om höstens utbildningsprogramCykelsporten i fokus när London kokar inför OS-invigningen
Cyclesport.se: över 5.000 artiklar publicerade sedan startenRobin Niller kliver av styrelseuppdraget i Cykelförbundet

Sortera:
Mest läst på Cyclesport.se:
Om prylar och företag:
Talk of Bike testar: Canyon Lux CF 9.9 Team Oneby
Nu är det dags för Trek on Tour 2014 - testa cyklar och utrustning
Skoda blir en av huvudsponsorerna till Vätternrundan
Talk of Bike testar: Canyon Ultimate CF SLX Di2 7,0
Merida blir ny cykelpartner till Vasaloppet och CykelVasan
Bliz Active lanserar nya Tempo - 24 gram och otrolig flexibilitet
Polar lanserar världens smartaste träningsdator
Sweden Bike Expo - Nordens största cykelmässa 16-17 november
Prime-Cycling - utvalda produkter av cyklister för cyklister
TREK On Tour 2013 - över 30 platser redan klara
Senast skrivna i varje kategori: